Tag Archives: N200RE

ตั้งค่า Repeater mode เพิ่มระยะรับส่ง Wi-Fi ให้ไกลยิ่งขึ้น

Repeater mode คือโหมดขยายสัญญาณหรือทวนสัญญาณ Wi-Fi ให้สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้ในระยะที่ไกลมากขึ้น ด้วยวิธีการนำอุปกรณ์ Wi-Fi อีกตัวมารับช่วงต่อส่งกระจายสัญญาณออกไปอีกทอด โดยอุปกรณ์ที่มารับช่วงต่อจะต้องตั้งค่าให้เป็นโหมด Repeater แล้วนำมันไปวางในจุดที่สัญญาณ Wi-Fi เริ่มอ่อนเพื่อให้มันทวนสัญญาณให้แรงกลับขึ้นมาอีก